ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಬುಧವಾರ, ಮೇ 18, 2011

ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ ಬಲು ಸುಂದರ

ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ ಬಲು ಸುಂದರಚೆಂದದ ಚೆಲುವಿನ ಮೊಗದವಳು

ಅವಳ ಮೋಹಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೊಳೆಯುತಿಹವು ,

ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಗುತ್ತಿಹಳು,,

ಅವಳ ಅಂದಕೆ ನಾ ಮನಸೋತೆನು ..

ಇವಳೇ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಚೆಲುವೆ ...ಒಬ್ಬನೇ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುತಿರಲು ,

ಈ ತರಹ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದೊಳಗಿರಲು ,

ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಮೊಗದ ಚೆಲುವೆಯರು ,

ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿಹರು...

ಎಲ್ಲಿಹಳು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಚಲುವು ,?ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ ಬಲು ಸುಂದರ ,

ಸುಂದರ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಚೆಲುವೆ ಇನ್ನು ಸುಂದರ,

ಕಲ್ಪನೆ ವಾಸ್ತವ ಆಗಲಿ , ಆಗ ನನ್ನ ಬದುಕು ಸುಂದರ,,

ಇದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕವನ , ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳೇ ಸುಂದರ ..

                                                                        -ರಚನೆ- ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ RJ ಅರುಣ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: