ಪ್ರಚಲಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 3, 2011

ಅವಳೆಂದರೆ ಅವಳೇ ....ಈ ಅರುಣನ . ಚೆಲುವೆ

ಅವಳೆಂದರೆ ಅವಳೇ ....ಈ ಅರುಣನ . ಚೆಲುವೆ
ಅವಳೆಂದರೆ ಅವಳೇ ....ಈ ಅರುಣನ . ಚೆಲುವೆನಾನ್ಯಾಕೆ ಹೊಲಿಸಲಿ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಚೆಲುವೆಯನು.. ?


ಬೇರಾವ ಚೆಲುವೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾರೆ ..


ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕನಸಿನಲಿ ರಾಣಿ ಅವಳು ,


ಅವಳ ಚೆಲುವ ಕಂಡು ಕನ್ನಡಿಯೋಳಗಿರುವ ಅವಳ ಮೊಗಕೆ ಬಂತು ಅಸೂಯೆ ..


...ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಚೆಲುವು , ಅವಳೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಲವು- ಗೆಲುವು .


ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ಅರುಣನ ಕನಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಲೋಕದೊಳಗಿರುವಳು